L’harmonització de la regulació de les professions a nivell europeu es formalitza per fi arribant al Diari Oficial de la Comissió Europea (DOUE) que per fi s’ha publicat la Directiva europea relativa al test de proporcionalitat per a la consideració de professions regulades, com anunciàvem al novembre: Aquesta harmonització i la proposta de directiva europea va ser analitzada i debatuda a Brussel·les en la Conferència “Professional Services: How Does regulation matter?”, on també es van debatre les últimes novetats en matèria de regulació de serveis professionals i regulació de les professions en la Unió Europea ia la qual va assistir representació del Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica.

Aquesta nova Directiva (UE) 2018/958 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de juny de 2018, relativa al test de proporcionalitat abans d’adoptar noves regulacions de professions, suposa en la pràctica un nou avanç per l’esperada actualització de la regulació de les activitats professionals a Espanya, que afecta directament la professió d’enginyeria informàtica, per adequar-la a la realitat socioeconòmica actual. Aquí el seu enllaç des del BOE a la seva versió en espanyol. I aquí el seu enllaç a la versió en tots els idiomes comunitaris.

La present Directiva estableix normes relatives a un marc comú per efectuar avaluacions de proporcionalitat de les activitats professionals que un estat membre vulgui establir com a activitats regulades, i de manera col·lateral la consideració de professions regulades. D’aquesta manera, aquesta directiva és el comú denominador europeu per a noves professions regulades i el seu exercici, i per actualitzar les activitats i professions regulades existents. Tot per conciliar la competència i autonomia dels estats membres per establir activitats i professions regulades, però amb criteris comuns d’harmonització, amb vista a garantir el bon funcionament del mercat interior, especialment a nivell de transparència, alhora que es garanteix un nivell elevat de protecció dels consumidors.

Per al Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica (CCII) aquesta directiva europea suposa un pas més cap a l’adequada regulació de l’enginyeria informàtica, l’equiparació de l’enginyeria informàtica a la resta d’enginyeries, i conseqüentment solucionar la anormalitat que viu a Espanya la professió respecte a la resta d’enginyeries, situació que no es produeix en cap altre país d’Europa.

En aquesta mateixa línia, el juny de l’any passat el Govern d’Espanya va aprovar un nou redactat del Reial Decret de Qualificacions Professionals, amb el qual es comprometia a iniciar per fi la revisió de les activitats i professions regulades a Espanya, actualitzant-se a la realitat tecnològica i social en base al seu incidència real en l’interès general, com estableix la legislació europea per a la consideració d’activitats i professions regulades en els estats membres, i l’anomenat exercici de transparència en aquesta matèria. Procés de revisió que es materialitzarà mitjançant una comissió inteministerial que precisament ha de tenir com a referent de treball la Directiva Europea 2018/958 que ara es publica .

No hi ha mal que cent anys duri. Seguim.

CCII