A la assemblea extraordinària del COEINF celebrada el passat 21 de març es va elegir, per unanimitat, la candidatura presentada pel mandat 2019-2023, quedant renovada la junta amb al següent composició:

 • Helena Boltà – Vocal
 • Josep Ramon Freixanet – Vocal
 • Karina Gibert – Vocal
 • Juanjo Giménez – Vocal
 • Mireia Náger – Vocal
 • Conxi Pérez – Vocal

La Junta és l’òrgan de control i, per alguns casos de decisió, entre reunions de l’Assemblea. La componen el degà o degana, el secretari o secretària i entre sis i vint vocals, en funció del número de col·legiats.

El mandat dels membres de la Junta és de 4 anys i poden ser reelegits. La renovació de la Junta es fa per meitats cada dos anys i és independent de la renovació del degà. Una mateixa persona no pot ser escollida per a la Junta més de dos mandats consecutius.

Corresponen a la Junta totes aquelles facultats no atribuïdes especialment a l’Assemblea o a la Comissió de Govern, entre elles les següents:

a) En relació als col·legiats i col·legiades:

 1. Resoldre les sol·licituds d’habilitació i incorporació al Col·legi.
 2. Vetllar per la llibertat i la independència dels col·legiats/des en el compliment dels seus deures professionals i perquè se’ls doni les consideracions degudes.
 3. Exigir als col·legiats i col·legiades que es comportin amb la deguda correcció i actuïn amb el zel i la competència professional que els correspon.
 4. Informar en matèria d’honoraris professionals respectant sempre el règim de lliure competència.
 5. Denunciar les incompatibilitats i vetllar perquè ningú assumeixi responsabilitats per a les que no estigui degudament preparat.
 6. Exercir la facultat disciplinària.
 7. Donar de baixa de la Corporació als col·legiats que deixin de pagar les quotes o càrregues establertes.

b) En relació a les diferents instàncies de l’administració:

 1. Defensar, quan ho estimi procedent, els col·legiats i col·legiades en l’exercici de la professió.
 2. Representar el Col·legi en els actes oficials.
 3. Informar sobre els projectes de disposicions legals sotmesos a la consideració del Col·legi.
 4. Exercitar els drets i accions adients contra totes aquelles persones i organismes que entorpeixin el bon funcionament de l’Administració i/o el bon exercici professional.

c) En relació a la Comissió de Govern:

 1. Analitzar i ratificar, si s’escau, l’actuació del Deganat i la Comissió de Govern.
 2. Aprovar en primera instància les propostes que la Comissió de Govern vulgui elevar a l’Assemblea, en particular els pressupostos i els balanços econòmics anuals.
 3. Assistir i col·laborar amb la Comissió de Govern en tot allò que aquesta requereixi.
 4. Ratificar la composició de la Comissió de Govern.

d) En relació al funcionament del Col·legi

 1. Aprovar els Reglaments que afectin els serveis i comissions d’ordre intern col·legial i fer-los complir.
 2. Emetre dictàmens, evacuar consultes i dictar laudes.
 3. Crear i dissoldre comissions segons el que estableixen els Estatuts.

Informació extreta dels estatuts del col·legi.