La professora de la UPC Karina Gibert presenta un plantejament basat en dades i coneixement que ha ajudat a millorar les polítiques de salut mental, i ara podria ser aplicat en altres àmbits.

Comprendre la situació actual del sistema de salut mental en un país o regió concrets és crític per a dissenyar la política apropiada i desenvolupar el pla d’intervenció associat.

Aquesta xerrada mostra la aplicació d’un nou procés científic de dades a la identificació i caracterització del comportament dels sistemes de salut mental en països d’ingressos mitjans o baixos, com un suport per al disseny de plans d’intervenció conduïts pel World Health Organization per a promoure el desenvolupament i millorament dels serveis de salut mental en aquests països.

En comptes de desenvolupar models predictius, aquesta metodologia cobreix l’objectiu previ d’entendre un sistema complex mitjançant eines científiques per descriure dades, gracies a un plantejament conduït per coneixements i dades mixtes.

La metodologia proposada cobreix tots els passos des de la primera etapa del netejament de dades fins a l’etapa final de producció de coneixement i presa de decisions efectiva, resultant en una tipologia comprensible de sistemes de salut mentals i una ontologia del domini accionable per a sistemes de salut mental en països d’ingressos mitjans i baixos. Incloent experts de domini en el procés és part de la pròpia metodologia i és crític per garantir tant la validesa com la comprensibilitat dels resultats.

Tot i que el procés és presenta en el cas particular de les dades de salut mental del World Health Organization, la metodologia pot ser aplicada també en altres àmbits que poden contribuir al millorament de la vida humana, com polítiques per millorar la qualitat de l’aire, o com dissenyar recomanacions d’estils de vida saludables, entre d’altres.

Més informació